Kérdése van? Hívjon minket! +36 20 475 5454

Vásárlási feltételek

Általános szerződési feltételek
Adatkezelési tájékoztató
Általános szerződési feltételek
PREAMBULUM, SZOLGÁLTATÓ ÉS TÁRHELY ADATOK

Üdvözöljük honlapunkon! Köszönjük, hogy vásárlása során bennünket tisztel meg bizalmával!
Jelen webáruház ÁSZF a Fogyasztó Barát ÁSZF generátorral készült.
Ha a jelen Általános Szerződési Feltételekkel, a honlap használatával, az egyes termékekkel, a vásárlás
menetével kapcsolatban kérdése merült fel, vagy amennyiben egyedi igényét szeretné velünk
megbeszélni, úgy kérjük, vegye fel munkatársunkkal a kapcsolatot a megadott elérhetőségeken!

Impresszum: a Szolgáltató (Eladó, Vállalkozás) adatai
Név: FÉMGÉPSZER-TECHNIK Kft.
Székhely: 2760 Nagykáta, Huba u. 17.
Levelezési cím: 2760 Nagykáta, Huba u. 17.
Nyilvántartásba vevő hatóság: Budapest Környéki Törvényszék Cégbírósága
Cégjegyzékszám: 13-09-195553
Adószám: 26531852-2-13
Képviselő: Juhos Gergő
Telefonszám: +36 20 475 5454
E-mail: info@femgepszer.hu
Honlap: www.szalagfureszgepek.hu

További honlapok: www.femgepszer.hu | www.lemezhajlitogep.hu | www.femgepszer-technik.hu

Bankszámlaszám: 10101267-16134300-01005004

Tárhelyszolgáltató adatai

Név: UNAS Online kft.
Székhely: 9400 Sopron, Kőszegi út 14.
Elérhetőség: unas@unas.hu
Weboldal: www.unas.hu

FOGALMAK ÉS JOGSZABÁLYOK

Felek: Eladó és Vevő együttesen
Fogyasztó: a szakmája, önálló foglalkozása vagy üzleti tevékenysége körén kívül eljáró természetes
személy
Fogyasztói szerződés: olyan szerződés, melynek egyik alanya fogyasztónak minősül
Honlap: a jelen weboldal, amely a szerződés megkötésére szolgál
Szerződés: Eladó és Vevő között a Honlap és elektronikus levelezés igénybevételével létrejövő
adásvételi szerződés
Távollévők közötti kommunikációt lehetővé tévő eszköz: olyan eszköz, amely alkalmas a felek
távollétében – szerződés megkötése érdekében – szerződési nyilatkozat megtételére. Ilyen eszköz
különösen a címzett vagy a címzés nélküli nyomtatvány, a szabványlevél, a sajtótermékben közzétett
hirdetés megrendelőlappal, a katalógus, a telefon, a telefax és az internetes hozzáférést biztosító eszköz
Távollévők között kötött szerződés: olyan fogyasztói szerződés, amelyet a szerződés szerinti termék
vagy szolgáltatás nyújtására szervezett távértékesítési rendszer keretében a felek egyidejű fizikai
jelenléte nélkül úgy kötnek meg, hogy a szerződés megkötése érdekében a szerződő felek kizárólag
távollévők közötti kommunikációt lehetővé tévő eszközt alkalmaznak
Termék: a Honlap kínálatában szereplő, a Honlapon értékesítésre szánt minden birtokba vehető
forgalomképes ingó dolog, mely a Szerződés tárgyát képezi
Vállalkozás: a szakmája, önálló foglalkozása vagy üzleti tevékenysége körében eljáró személy
Vevő/Ön: a Honlapon keresztül vételi ajánlatot tevő szerződést kötő személy
Jótállás: A fogyasztó és a vállalkozás között kötött szerződések esetén (a továbbiakban: fogyasztói
szerződés) a Polgári Törvénykönyv szerinti,
1. a) a szerződés teljesítéséért vállalt jótállás, amelyet a vállalkozás a szerződés megfelelő
teljesítéséért a jogszabályi kötelezettségén túlmenően vagy annak hiányában önként vállal, valamint
2. b) a jogszabályon alapuló kötelező jótállás

 

Vonatkozó jogszabályok

 

A Szerződésre a magyar jog előírásai az irányadóak, és különösen az alábbi jogszabályok vonatkoznak:
1997. évi CLV. törvény a fogyasztóvédelemről
2001. évi CVIII. törvény az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs
társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről
2013. évi V. törvény a Polgári Törvénykönyvről
151/2003. (IX.22.) kormányrendelet a tartós fogyasztási cikkekre vonatkozó kötelező jótállásról
45/2014. (II.26.) kormányrendelet a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes
szabályairól
19/2014. (IV.29.) NGM rendelet a fogyasztó és vállalkozás közötti szerződés keretében eladott dolgokra
vonatkozó szavatossági és jótállási igények intézésének eljárási szabályairól
1997. évi LXXVI. törvény a szerzői jogról
2011. évi CXX. törvény az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról
AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS (EU) 2018/302 RENDELETE (2018. február 28.) a belső piacon
belül a vevő állampolgársága, lakóhelye vagy letelepedési helye alapján történő indokolatlan területi
alapú tartalomkorlátozással és a megkülönböztetés egyéb formáival szembeni fellépésről, valamint a
2006/2004/EK és az (EU) 2017/2394 rendelet, továbbá a 2009/22/EK irányelv módosításáról
AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS (EU) 2016/679 RENDELETE (2016. április 27.) a természetes
személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad
áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet)

AZ ÁSZF HATÁLYA, ELFOGADÁSA, NYELVE ÉS FORMÁJA

A közöttünk létrejövő szerződés tartalmát – a vonatkozó kötelező érvényű jogszabályok rendelkezései
mellett – a jelen Általános Szerződési Feltételek (a továbbiakban: ÁSZF) határozzák meg. Ennek
megfelelően tartalmazza a jelen ÁSZF az Önt és bennünket illető jogokat és kötelezettségeket, a
szerződés létrejöttének feltételeit, a teljesítési határidőket, a szállítási és fizetési feltételeket, a
felelősségi szabályokat, valamint az elállási jog gyakorlásának feltételeit.
A Honlap használatához szükséges azon technikai tájékoztatást, melyet jelen ÁSZF nem tartalmaz, a Honlapon elérhető egyéb tájékoztatások nyújtják.
Ön a megrendelése véglegesítése előtt köteles megismerni a jelen ÁSZF rendelkezéseit.

 

A szerződés nyelve, a szerződés formája

A jelen ÁSZF hatálya alá tartozó szerződések nyelve a magyar nyelv.
A jelen ÁSZF hatálya alá tartozó szerződések nem minősülnek írásba foglalt szerződéseknek, azokat az
Eladó nem iktatja.

ÁRAK

Az árak forintban értendők, tartalmazzák a 27%-os ÁFÁ-t. Nem zárható ki annak a lehetősége, hogy
üzletpolitikai okból az Eladó az árakat módosítsa. Az árak módosítása nem terjed ki a már megkötött
szerződésekre. Amennyiben Eladó az árat hibásan tüntette fel, és megrendelés érkezett a termékre, de
szerződést még nem kötöttek a felek, úgy az ÁSZF „Eljárás hibás ár” pontja alapján jár el az Eladó.


Eljárás hibás ár esetén
Nyilvánvalóan hibásan feltüntetett árnak minősül:
0 Ft-os ár,
kedvezménnyel csökkentett, de a kedvezményt tévesen feltüntető ár (pl.: 1000 Ft-os termék
esetén a 20 %-os kedvezmény feltüntetése mellett 500 Ft-ért kínált termék).
Hibás ár feltüntetése esetén Eladó felajánlja a termék valós áron történő megvásárlásának lehetőségét,
mely információ birtokában a Vásárló eldöntheti, hogy megrendeli valós áron a terméket vagy minden
hátrányos jogkövetkezmény nélkül lemondja a megrendelést.

PANASZÜGYINTÉZÉS ÉS JOGÉRVÉNYESÍTÉSI LEHETŐSÉGEK

A fogyasztó a termékkel vagy az Eladó tevékenységével kapcsolatos fogyasztói kifogásait az alábbi
elérhetőségeken terjesztheti elő:

Telefon: +36 20 475 5454
Internet cím: www.szalagfureszgepek.hu | www.femgepszer.hu | www.lemezhajlitogep.hu
E-mail: info@femgepszer.hu

A fogyasztó szóban vagy írásban közölheti a vállalkozással a panaszát, amely a vállalkozásnak, illetve a
vállalkozás érdekében vagy javára eljáró személynek az áru fogyasztók részére történő forgalmazásával,
illetve értékesítésével közvetlen kapcsolatban álló magatartására, tevékenységére vagy mulasztására
vonatkozik.

A szóbeli panaszt a vállalkozás köteles azonnal megvizsgálni, és szükség szerint orvosolni. Ha a
fogyasztó a panasz kezelésével nem ért egyet, vagy a panasz azonnali kivizsgálása nem lehetséges, a
vállalkozás a panaszról és az azzal kapcsolatos álláspontjáról haladéktalanul köteles jegyzőkönyvet
felvenni, és annak egy másolati példányát személyesen közölt szóbeli panasz esetén helyben a
fogyasztónak átadni. Telefonon vagy egyéb elektronikus hírközlési szolgáltatás felhasználásával közölt
szóbeli panasz esetén a fogyasztónak legkésőbb 30 napon belül - az írásbeli panaszra adott válaszra
vonatkozó előírásoknak megfelelően - az érdemi válasszal egyidejűleg megküldeni. Egyebekben pedig az
írásbeli panaszra vonatkozóan az alábbiak szerint köteles eljárni. Az írásbeli panaszt a vállalkozás - ha
az Európai Unió közvetlenül alkalmazandó jogi aktusa eltérően nem rendelkezik - a beérkezését
követően harminc napon belül köteles írásban érdemben megválaszolni és intézkedni annak közlése
iránt. Ennél rövidebb határidőt jogszabály, hosszabb határidőt törvény állapíthat meg. A panaszt
elutasító álláspontját a vállalkozás indokolni köteles. A telefonon vagy elektronikus hírközlési
szolgáltatás felhasználásával közölt szóbeli panaszt a vállalkozás köteles egyedi azonosítószámmal
ellátni.


A panaszról felvett jegyzőkönyvnek tartalmaznia kell az alábbiakat:

1. a fogyasztó neve, lakcíme,
2. a panasz előterjesztésének helye, ideje, módja,
3. a fogyasztó panaszának részletes leírása, a fogyasztó által bemutatott iratok, dokumentumok és
egyéb bizonyítékok jegyzéke,
4. a vállalkozás nyilatkozata a fogyasztó panaszával kapcsolatos álláspontjáról, amennyiben a
panasz azonnali kivizsgálása lehetséges,
5. a jegyzőkönyvet felvevő személy és - telefonon vagy egyéb elektronikus hírközlési szolgáltatás
felhasználásával közölt szóbeli panasz kivételével - a fogyasztó aláírása,
6. a jegyzőkönyv felvételének helye, ideje,
7. telefonon vagy egyéb elektronikus hírközlési szolgáltatás felhasználásával közölt szóbeli panasz
esetén a panasz egyedi azonosítószáma.

 

A vállalkozás a panaszról felvett jegyzőkönyvet és a válasz másolati példányát öt évig köteles megőrizni,
és azt az ellenőrző hatóságoknak kérésükre bemutatni.
A panasz elutasítása esetén a vállalkozás köteles a fogyasztót írásban tájékoztatni arról, hogy
panaszával - annak jellege szerint - mely hatóság vagy békéltető testület eljárását kezdeményezheti. A
tájékoztatásnak tartalmaznia kell továbbá az illetékes hatóság, illetve a fogyasztó lakóhelye vagy
tartózkodási helye szerinti békéltető testület székhelyét, telefonos és internetes elérhetőségét, valamint
levelezési címét. A tájékoztatásnak arra is ki kell terjednie, hogy a vállalkozás a fogyasztói jogvita
rendezése érdekében igénybe veszi-e a békéltető testületi eljárást.
Amennyiben az Eladó és a fogyasztó között esetlegesen fennálló fogyasztói jogvita a tárgyalások során
nem rendeződik, az alábbi jogérvényesítési lehetőségek állnak nyitva a fogyasztó számára:

Fogyasztóvédelmi eljárás

Panasztétel a fogyasztóvédelmi hatóságoknál. Amennyiben a fogyasztó fogyasztói jogainak
megsértését észleli, jogosult panasszal fordulni a lakóhelye szerint illetékes fogyasztóvédelmi
hatósághoz. A panasz elbírálását követően a hatóság dönt a fogyasztóvédelmi eljárás lefolytatásáról. A
fogyasztóvédelmi elsőfokú hatósági feladatokat a fogyasztó lakóhelye szerint illetékes fővárosi és
megyei kormányhivatalok látják el, ezek listája itt található: http://www.kormanyhivatal.hu/

Bírósági eljárás

Bírósági eljárás. Ügyfél jogosult a fogyasztói jogvitából származó követelésének bíróság előtti
érvényesítésére polgári eljárás keretében a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény, valamint
a Polgári Perrendtartásról szóló 2016. évi CXXX. törvény rendelkezései szerint.

Békéltető testületi eljárás

Tájékoztatjuk, hogy Ön velünk szemben fogyasztói panasszal élhet. Amennyiben az Ön fogyasztói
panaszát elutasítjuk, úgy Ön jogosult az Ön lakóhelye vagy tartózkodási helye szerint illetékes Békéltető
Testülethez is fordulni: a békéltető testület eljárása megindításának feltétele, hogy a fogyasztó az
érintett vállalkozással közvetlenül megkísérelje a vitás ügy rendezését. Az eljárásra - a fogyasztó erre
irányuló kérelme alapján - az illetékes testület helyett a fogyasztó kérelmében megjelölt békéltető
testület illetékes.
A vállalkozást a békéltető testületi eljárásban együttműködési kötelezettség terheli.
Ennek keretében fennáll a vállalkozásoknak a békéltető testület felhívására történő válaszirat
megküldési kötelezettsége, továbbá kötelezettségként kerül rögzítésre a békéltető testület előtti
megjelenési kötelezettség („meghallgatáson egyezség létrehozatalára feljogosított személy
részvételének biztosítása”).
Amennyiben a vállalkozás székhelye vagy telephelye nem a területileg illetékes békéltető testületet
működtető kamara szerinti megyébe van bejegyezve, a vállalkozás együttműködési kötelezettsége a
fogyasztó igényének megfelelő írásbeli egyezségkötés lehetőségének felajánlására terjed ki.

A fenti együttműködési kötelezettség megszegése esetén a fogyasztóvédelmi hatóság rendelkezik
hatáskörrel, amely alapján a jogszabályváltozás következtében a vállalkozások jogsértő magatartása
esetén kötelező bírságkiszabás alkalmazandó, bírságtól való eltekintésre nincs lehetőség. A
fogyasztóvédelemről szóló törvény mellett módosításra került a kis- és középvállalkozásokról szóló
törvény vonatkozó rendelkezése is, így a kis- és középvállalkozások esetén sem mellőzhető majd a
bírság kiszabása.
A bírság mértéke kis- és középvállalkozások esetén 15 ezer forinttól 500 ezer forintig terjedhet, míg a
számviteli törvény hatálya alá tartozó, 100 millió forintot meghaladó éves nettó árbevétellel rendelkező,
nem kis- és középvállalkozás esetén 15 ezer forinttól, a vállalkozás éves nettó árbevételének 5%-áig, de legfeljebb 500 millió forintig terjedhet.

A kötelező bírság bevezetésével a jogalkotó a békéltető
testületekkel való együttműködés nyomatékosítását, illetve a vállalkozásoknak a békéltető testületi
eljárásban való aktív részvételének biztosítását célozza.

A békéltető testület hatáskörébe tartozik a fogyasztói jogvita bírósági eljáráson kívüli rendezése. A
békéltető testület feladata, hogy megkísérelje a fogyasztói jogvita rendezése céljából egyezség
létrehozását a felek között, ennek eredménytelensége esetén az ügyben döntést hoz a fogyasztói jogok
egyszerű, gyors, hatékony és költségkímélő érvényesítésének biztosítása érdekében. A békéltető testület
a fogyasztó vagy a vállalkozás kérésére tanácsot ad a fogyasztót megillető jogokkal és a fogyasztót
terhelő kötelezettségekkel kapcsolatban.
A békéltető testület eljárása a fogyasztó kérelmére indul. A kérelmet a békéltető testület elnökéhez kell
írásban benyújtani: az írásbeliség követelményének levél, távirat, távgépíró vagy telefax útján, továbbá
bármely egyéb olyan eszközzel is eleget lehet tenni, amely a címzett számára lehetővé teszi a neki
címzett adatoknak az adat céljának megfelelő ideig történő tartós tárolását, és a tárolt adatok
változatlan formában és tartalommal történő megjelenítését.

A kérelemnek tartalmaznia kell
a. a fogyasztó nevét, lakóhelyét vagy tartózkodási helyét,
b. a fogyasztói jogvitával érintett vállalkozás nevét, székhelyét vagy érintett telephelyét,
c. ha a fogyasztó az illetékességet az illetékes békéltető testület helyett kérelmezett testület
megjelölését,
d. a fogyasztó álláspontjának rövid leírását, az azt alátámasztó tényeket és azok bizonyítékait,
e. a fogyasztó nyilatkozatát arról, hogy a fogyasztó az érintett vállalkozással közvetlenül
megkísérelte a vitás ügy rendezését
f. a fogyasztó nyilatkozatát arra nézve, hogy az ügyben más békéltető testület eljárását nem
kezdeményezte, közvetítői eljárás nem indult, keresetlevél beadására, illetve fizetési meghagyás
kibocsátása iránti kérelemelőterjesztésére nem került sor,
g. a testület döntésére irányuló indítványt,
h. a fogyasztó aláírását.

A kérelemhez csatolni kell azt az okiratot, illetve annak másolatát (kivonatát), amelynek tartalmára a
fogyasztó bizonyítékként hivatkozik, így különösen a vállalkozás írásbeli nyilatkozatát a panasz
elutasításáról, ennek hiányában a fogyasztó rendelkezésére álló egyéb írásos bizonyítékot az előírt
egyeztetés megkísérléséről.
Ha a fogyasztó meghatalmazott útján jár el, a kérelemhez csatolni kell a meghatalmazást.
A Békéltető Testületekről bővebb információ itt érhető el: http://www.bekeltetes.hu

A területileg illetékes Békéltető Testületekről bővebb információ itt érhető el:

https://bekeltetes.hu/index.php?id=testuletek

 

Az egyes területileg illetékes Békéltető Testületek elérhetőségei:

Baranya Megyei Békéltető Testület
Cím: 7625 Pécs, Majorossy I. u. 36.
Telefonszám: 06-72-507-154
Fax: 06-72-507-152
E-mail: abeck@pbkik.hu; mbonyar@pbkik.hu

Bács-Kiskun Megyei Békéltető Testület
Cím: 6000 Kecskemét, Árpád krt. 4.
Telefonszám: 06-76-501-500; 06-76-501-525, 06-76-501-523
Fax: 06-76-501-538
E-mail: bekeltetes@bacsbekeltetes.hu; mariann.matyus@bkmkik.hu
Honlap: www.bacsbekeltetes.hu

Békés Megyei Békéltető Testület
Cím: 5600 Békéscsaba, Penza ltp. 5.
Telefonszám: 06-66-324-976
Fax: 06-66-324-976
E-mail: eva.toth@bmkik.hu

Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Békéltető Testület
Cím: 3525 Miskolc, Szentpáli u. 1.
Telefonszám:06-46-501-091;06-46-501-870
Fax: 06-46-501-099
E-mail: bekeltetes@bokik.hu

Budapesti Békéltető Testület
Cím: 1016 Budapest, Krisztina krt. 99. III. em. 310.
Telefonszám: 06-1-488-2131
Fax: 06-1-488-2186
E-mail: bekelteto.testulet@bkik.hu

Csongrád Megyei Békéltető Testület
Cím: 6721 Szeged, Párizsi krt. 8-12.
Telefonszám: 06-62-554-250/118
Fax: 06-62-426-149
E-mail: bekelteto.testulet@csmkik.hu

Fejér Megyei Békéltető Testület
Cím: 8000 Székesfehérvár, Hosszúsétatér 4-6.
Telefonszám:06-22-510-310
Fax: 06-22-510-312
E-mail: fmkik@fmkik.hu

Győr-Moson-Sopron Megyei Békéltető Testület
Cím: 9021 Győr, Szent István út 10/a.
Telefonszám: 06-96-520-217
Fax: 06-96-520-218
E-mail: bekeltetotestulet@gymskik.hu

Hajdú-Bihar Megyei Békéltető Testület
Cím: 4025 Debrecen, Vörösmarty u. 13-15.
Telefonszám: 06-52-500-710
Fax: 06-52-500-720
E-mail: korosi.vanda@hbkik.hu

Heves Megyei Békéltető Testület
Cím: 3300 Eger, Faiskola út 15.
Telefonszám: 06-36-429-612
Fax: 06-36-323-615
E-mail: hkik@hkik.hu

Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Békéltető Testület
Cím: 5000 Szolnok, Verseghy park 8. III. emelet 305-306.
Telefonszám: 06-56-510-621, 06-20-373-2570
Fax: 06-56-510-628
E-mail: bekeltetotestulet@jnszmkik.hu

Komárom-Esztergom Megyei Békéltető Testület
Cím: 2800 Tatabánya, Fő tér 36.
Telefonszám: 06-34-513-027
Fax: 06-34-316-259
E-mail: bekeltetes@kemkik.hu

Nógrád Megyei Békéltető Testület
Cím: 3100 Salgótarján, Alkotmány út 9/A.
Telefonszám: 06-32-520-860
Fax: 06-32-520-862
E-mail: nkik@nkik.hu

Pest Megyei Békéltető Testület
Cím: 1055 Budapest, Balassi Bálint u. 25. IV. em. 2. ajtó
Levelezési cím: 1364 Budapest, Pf.: 81
Telefonszám: 06-1-269-0703
Fax: 06-1-474-7921
E-mail: pmbekelteto@pmkik.hu

Somogy Megyei Békéltető Testület
Cím: 7400 Kaposvár, Anna u.6.
Telefonszám: 06-82-501-026
Fax: 06-82-501-046
E-mail: skik@skik.hu

Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Békéltető Testület
Cím: 4400 Nyíregyháza, Széchenyi u. 2.
Telefonszám: 06-42-311-544
Fax: 06-42-311-750
E-mail: bekelteto@szabkam.hu

Tolna Megyei Békéltető Testület
Cím: 7100 Szekszárd, Arany J. u. 23-25. III. emelet
Telefonszám: 06-74-411-661
Fax: 06-74-411-456
E-mail: kamara@tmkik.hu

Vas Megyei Békéltető Testület
Cím: 9700 Szombathely, Honvéd tér 2.
Telefonszám: 06-94-312-356
Fax: 06-94-316-936
E-mail: vmkik@vmkik.hu

Veszprém Megyei Békéltető Testület
Cím: 8200 Veszprém, Radnóti tér 1. földszint 116.
Telefonszám: 06-88-429-008
Fax: 06-88-412-150
E-mail: bekelteto@veszpremikamara.hu

Zala Megyei Békéltető Testület
Cím: 8900 Zalaegerszeg, Petőfi u. 24.
Telefonszám: 06-92-550-513
Fax: 06-92-550-525
E-mail: zmbekelteto@zmkik.hu

ONLINE VITARENDEZÉSI PLATFORM

Az Európai Bizottság létrehozott egy honlapot, amelybe a fogyasztók beregisztrálhatnak, így ezen
keresztül lehetőségük nyílik arra, hogy online vásárláshoz kapcsolódó jogvitáikat ezen keresztül
rendezzék egy kérelem kitöltésével, elkerülve a bírósági eljárást. Így a fogyasztók tudják érvényesíteni
jogaikat anélkül, hogy például a távolság meggátolná őket ebben.
Ha Ön panaszt kíván tenni egy, az interneten vásárolt termékkel vagy szolgáltatással kapcsolatban, és
nem akar feltétlenül bírósághoz fordulni, igénybe veheti az online vitarendezés eszközét.
A portálon Ön és a kereskedő, akivel szemben panasszal élt, közösen kiválaszthatják a panasz
kezelésével megbízni kívánt vitarendezési testületet.
Az online vitarendezési platform itt érhető el:
https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/?event=main.home.show&lng=HU

SZERZŐI JOGOK

A szerzői jogról szóló 1999. évi LXXVI. törvény (továbbiakban: Szjt.) 1. § (1) bekezdése értelmében a
weboldal szerzői műnek minősül, így annak minden része szerzői jogi védelem alatt áll. Az Szjt. 16. § (1)
bekezdése alapján tilos a weboldalon található grafikai és szoftveres megoldások, számítógépi
programalkotások engedély nélküli felhasználása, illetve bármely olyan alkalmazás használata, amellyel
a weboldal, vagy annak bármely része módosítható. A weboldalról és annak adatbázisából bármilyen
anyagot átvenni a jogtulajdonos írásos hozzájárulása esetén is csak a weboldalra való hivatkozással,
forrás feltüntetésével lehet. A jogtulajdonos: FÉMGÉPSZER-TECHNIK Kft.

RÉSZLEGES ÉRVÉNYTELENSÉG, MAGATARTÁSI KÓDEX

Ha az ÁSZF valamely pontja jogilag hiányos vagy hatálytalan, attól még a szerződés további pontjai
érvényben maradnak és a hatálytalan vagy hibás rész helyett a vonatkozó jogszabályok rendelkezései
alkalmazandóak.
Az Eladónak nincs a fogyasztókkal szembeni tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat tilalmáról szóló
törvény szerinti magatartási kódexe.

A DIGITÁLIS ADATTARTALOM MŰKÖDÉSE, MŰSZAKI VÉDELMI INTÉZKEDÉSEK

A weboldalon megjelenő adatokat szolgáltató szerverek elérhetősége évi 99,9% feletti. Rendszeresen
mentés készül a teljes adattartalomról, így probléma esetén az eredeti adattartalom visszaállítható.A
weboldalon megjelenő adatokat MSSQL és MySQL adatbázisban tároljuk. Az érzékeny adatok megfelelő
erősségű titkosítással vannak tárolva, kódolásukhoz processzorba épített hardveres támogatást
használunk.

A TERMÉKEK LÉNYEGES TULAJDONSÁGAIRA VONATKOZÓ TÁJÉKOZTATÁS

A honlapon a megvásárolható termékek lényeges tulajdonságairól az egyes termékeknél szereplő
leírásokban adunk tájékoztatást.

AZ ADATBEVITELI HIBÁK JAVÍTÁSA - FELELŐSSÉG A MEGADOTT ADATOK VALÓSÁGÁÉRT

Önnek a megrendelés során a megrendelés véglegesítése előtt folyamatosan lehetősége van az Ön által
bevitt adatok módosítására (a böngészőben a vissza gombra kattintva az előző oldal nyílik meg, így
akkor is javíthatóak a bevitt adatok, ha Ön már a következő oldalra lépett). Felhívjuk a figyelmét, hogy az
Ön felelőssége, hogy az Ön által megadott adatok pontosan kerüljenek bevitelre, hiszen az Ön által
megadott adatok alapján kerül számlázásra, illetve szállításra a termék. Felhívjuk a figyelmét arra, hogy
a rosszul megadott e-mail cím vagy a postafiókhoz tartozó tárhely telítettsége a visszaigazolás
kézbesítésének hiányát eredményezheti és meggátolhatja a szerződés létrejöttét.

A HONLAP HASZNÁLATA

A vásárlás nem regisztrációhoz kötött.

A termék kiválasztásaA vásárlónak lehetősége van választani, illetve rendelni az áruház termékei közül. A vásárló a
kiválasztott termékre kattintva megtekintheti annak ismertetőjét, paramétereit. Vásárlási szándék esetén
a megvásárolni kívánt termékek a „Kosárba” gomb megnyomásával (a darabszám megadható egy
mennyiséget jelző ablakban) egy virtuális kosárba kerülnek.
A „Kosár" gombra kattintva megtalálja a vásárlás során kosárba helyezett termékeket, valamint a számla
végösszegét és a szállítás költségét, határidejét is. Itt leellenőrizheti rendelése helyességét, különös
tekintettel az árakra és a mennyiségekre, melyeket igény szerint módosíthat is. A kosár automatikusan
kiszámítja a rendelés végösszegét, valamint termék(ek) törlése vagy hozzáadása esetén a kosár
tartalma automatikusan frissül.

A rendelés elküldése
Ha megfelelőnek tartja a kosár tartalmát és ellenőrizte a végösszeget majd úgy dönt, hogy meg szeretné
vásárolni azokat, akkor egyszerűen kattintson a kosár ikonra.
Az áruházunkban történő vásárláshoz, a következő lehetőségek közöl választhat magánszemélyként,
vagy céges/vállalati ügyfélként:
már regisztrált vásárlóként szeretne-e belépni
új vásárlóként akar regisztrálni további kedvezményeink, esetleges nyereményeink, kuponjaink
vagy ajándékaink megszerzéséhez
regisztráció nélkül akar vásárolni
Ha korábban már vásárolt áruházunkban, úgy adja meg e-mail címét és jelszavát. Ha új vásárlóként
szeretne regisztrálni, akkor a kért adatok megadása és a regisztrációs folyamat után rendszerünk
eltárolja adatait. Így a legközelebbi vásárlás alkalmával már csak be kell jelentkeznie, továbbá regisztrált
vásárlóinknak lehetőségük van a megrendelés nyomonkövetésére a felhasználói felület használatával,
valamint az esetleges ajándékok, kuponok vagy további kedvezmények megszerzésére. Mindezen felül
értesülhetnek legújabb termékeinkről, akcióinkról is hírlevelünkre történő
feliratkozásukkal. Regisztráció nélküli vásárlás esetén pedig, csak adja meg számlázási/szállítási
adatait.
A következőkben válassza ki az Önnek megfelelő szállítási módot:
Házhozszállítás futárszolgálattal (webáruházunk az MPL futárszolgálattal szállít)
Személyes átvétel (személyesen veheti át megrendelését nagykereskedő partnerünk telephelyén)

Ezt követően egy Önnek megfelelő fizetési módot választhat:

előre utalás - (megrendelése leadásakor automatikus értesítést küldünk e-mailben, hogy
rendelése "feldolgozás alatt" van. Ezt követően újabb e-mailben elküldjük a kiállított számlát,
hogy annak összegét elutalja részünkre. Az utalás bankszámlánkra történő jóváírását követően,
újabb e-mailben fogjuk értesíteni a szállítás várható idejéről.
Barion bankkártyás fizetés - (online, bankkártyás fizetési mód a biztonságos Barion rendszeren keresztül)

Ha egyetért a megrendelés tartalmával, akkor a megrendelés elküldéséhez kattintson
a „Megrendelés” gombra.

A rendelés véglegesítése (ajánlattétel)

Amennyiben Ön meggyőződött arról, hogy a kosár tartalma megfelel az Ön által megrendelni kívánt
termékeknek, valamint az Ön adatai helyesen szerepelnek, úgy a „MEGRENDELEM” gombra kattintva
zárhatja le megrendelését. A honlapon közölt információk nem minősülnek az Eladó részéről szerződés
megkötésére vonatkozó ajánlatnak. A jelen ÁSZF hatálya alá tartozó megrendelések esetén Ön minősül
ajánlattevőnek.
Ön a „MEGRENDELEM” gomb megnyomásával kifejezetten tudomásul veszi, hogy ajánlatát megtettnek
kell tekinteni, és nyilatkozata – az Eladó jelen ÁSZF szerinti visszaigazolása esetén - fizetési
kötelezettséget von maga után. Önt az ajánlata 48 órás időtartamban köti. Amennyiben az Ön ajánlatát a
jelen általános szerződési feltételek szerint 48 órán belül nem igazolja vissza az Eladó, Ön mentesül az
ajánlati kötöttsége alól.

RENDELÉS FELDOLGOZÁSA, A SZERZŐDÉS LÉTREJÖTTE

A rendelések feldolgozása két lépcsőben történik. Önnek bármilyen időpontban lehetősége van a
megrendelés leadására. A rendelésről először egy automata visszajelzést kap, ami csak annak tényét
rögzíti, hogy az Ön megrendelése a honlapon keresztül megérkezett, de ez a visszaigazolás nem minősül
az Ön ajánlata elfogadásának. Amennyiben Ön azt észleli, hogy az automata visszaigazoló e-mail
értesítés az Ön adatait tévesen tartalmazza (pl. név, szállítási cím, telefonszám, stb.), úgy Ön köteles
ennek tényét – a helyes adatok megadásával egyidejűleg – velünk e-mail útján haladéktalanul közölni.
Amennyiben Ön a megrendelésétől számított 24 órán belül nem kapja meg az automata visszaigazoló emailt,
úgy kérjük, vegye fel velünk a kapcsolatot, mert elképzelhető, hogy megrendelése technikai okok
miatt nem érkezett meg rendszerünkbe.
Az Eladó az Ön ajánlatának elküldését követően egy második e-mail útján visszaigazolja az Ön
ajánlatát. A szerződés akkor jön létre, amikor az Eladó által küldött visszaigazoló email az Ön számára a
levelezőrendszerében hozzáférhetővé válik (második visszaigazolás).

FIZETÉSI MÓDOK

Banki átutalás
A megrendelés értéke banki átutalás útján rendezhető, melyhez a megrendelést követően díjbekérő kerül
kiküldésre a megadott e-mail címre. A díjbekérő minden szükséges információt tartalmaz annak
teljesítéséhez. Teljesítést követően kerül(nek) kiszállításra a megrendelt termék(ek).

Barion
A Barion Smart Gateway egy teljesen hazai fejlesztésű, bankoktól független bankkártya és e-pénz
elfogadására alkalmas fizetőkapu, amely verhetetlen árai mellett számos innovatív funkcióval
rendelkezik. Használata még kényelmesebb a csupán egy perces regisztrációt követően. Mivel a
bankkártya-számokat egy PCI DSS tanúsítvánnyal ellátott biztonságos rendszer tárolja, elég a regisztrált
e-mail cím és jelszó megadása bármilyen eltárolt kártya használatához. A Barion webes felületén
riportok, export lehetőség, valamint kiküldött havi számlalevél segítik az üzleti folyamatokat, illetve a
hivatalos elszámolást. A tranzakciók valós időben zajlanak, és mobil applikációban is lehet látni a
beérkező tételeket. A Barion felhasználók az ingyenes Barion applikáció segítségével egyre több boltban
és vendéglátóhelyen mobillal is tudnak fizetni, anélkül, hogy készpénzt vagy bankkártyát kellene
magukkal vinniük. A banki biztonságot az MNB felügyelete garantálja (MNB engedély: H-ENI-
1064/2013). A bankkártya visszaélések elleni védelmet rugalmasan és igazságosan kezeljük.

ÁTVÉTELI MÓDOK, ÁTVÉTELI DÍJAK, TELJESÍTÉS, JOGOK

Futárszolgálat
Termékeinket főként az MPL futárszolgálat, illetve az ExpressOne futárszolgálat (esetenként akár más futárszolgálatok) szálítja ki, melynek költségeiről a
"Szállítás" menüpontban tájékozódhat. Legtöbb termékünk esetében 50kg-nál nehezebb, több csomagra nem bontható termékről van szó.

Ennek megfelelően a szállítási díj a súly függvényében változik a mindenkori hatályos alvállalkozó futárcég díjszabása alapján. Ezesetben az Előadó értesíti a Vásárlót a
változásról, így a Vásárló dönthet annak jóváhagyásáról.

Személyes átvétel

A megrendelt csomag(ok) személyes átvételére nagykereskedő partnereink telephelyén biztosítunk lehetőséget.
Személyes átvételre kizárólag előre egyeztetett időpontban van lehetőség.

Teljesítési határidő
A megrendelésre vonatkozóan az általános teljesítési határidő a rendelés visszaigazolásától számított
legfeljebb 14 nap, amely a gyártó visszaigazolása alapján változhat. Minden esetben tájékoztatjuk a szállítás pontos idejéről.

Jogfenntartás, tulajdonjogi kikötés

Amennyiben Ön korábban már úgy rendelt terméket, hogy azt a kiszállítás során nem vette át (ide nem
értve azt az esetet, amikor elállási jogával élt), vagy a Termék nem kereste jelzéssel érkezett vissza az
eladóhoz, az Eladó a megrendelés teljesítését a vételár és a szállítási költségek előre történő
megfizetéséhez köti.
Eladó visszatarthatja a Termék átadását, ameddig nem győződik meg arról, hogy a Termék árának
kifizetése sikeresen megtörtént az elektronikus fizetési megoldás használatával (ideértve azt az esetet
is, amikor az átutalással fizetett termék esetén Vásárló a tagállama szerinti pénznemben utalja el a
vételárat és az átváltás, valamint a banki jutalékok, költségek miatt Eladó nem kapja meg teljes
mértékben a vételár és aszállítási díj összegét). Amennyiben a Termék ára nem került teljes mértékben
kifizetésre, az Eladó a vételár kiegészítésére hívhatja fel a Vásárlót.

Külföldre történő értékesítés

A jelen ÁSZF eltérő rendelkezése hiányában az Eladó Magyarország területén biztosítja a megrendelt termékek kiszállítását/átvételét.

Eladó eltérő rendelkezése hiányában Magyarországi ÁFÁ-t alkalmazza minden Termék esetében.
Vásárló a jelen ÁSZF szerint élhet jogérvényesítési lehetőségeivel.

Eladó visszatarthatja a Termék átadását ameddig nem győződik meg arról, hogy a Termék árának és a
szállítási díjnak kifizetése sikeresen és maradéktalanul megtörtént az elektronikus fizetési megoldás
használatával (ideértve azt az esetet is, amikor az átutalással fizetett termék esetén Vásárló a tagállama
szerinti pénznemben utalja el a vételárat (szállítási díjat) és az átváltás, valamint a banki jutalékok,
költségek miatt Eladó nem kapja meg teljes mértékben a vételár összegét). Amennyiben a Termék ára
nem került teljes mértékben kifizetésre, az Eladó a vételár kiegészítésére hívhatja fel a Vásárlót.

Eladó a szállítási díj megfizetését követően teljesíti a megrendelést, amennyiben Vásárló a szállítási díjat
nem fizeti meg Eladó számára, vagy a saját szállítást nem oldja meg az előre egyezetetett időpontig,
Eladó a szerződést felmondja és az előre megfizetett vételárat visszafizeti Vásárló számára.

FOGYASZTÓI TÁJÉKOZTATÓ A 45/2014. (II. 26.) KORM. RENDELET ALAPJÁN

Tájékoztató a fogyasztó vevőt megillető elállási jogról
Fogyasztónak a Ptk. 8:1. § 1. bekezdés 3. pontja szerint csak a szakmája, önálló foglalkozása vagy üzleti
tevékenysége körén kívül eljáró természetes személy minősül, így jogi személyek nem élhetnek az
indokolás nélküli elállási joggal!
A fogyasztót a 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet 20. § szerint megilleti az indokolás nélküli elállás joga. A
fogyasztó az elállási jogát
a) termék adásvételére irányuló szerződés esetén
aa) a terméknek,
ab) több termék adásvételekor, ha az egyes termékek szolgáltatása eltérő időpontban történik,az
utoljára szolgáltatott terméknek,
a fogyasztó vagy az általa megjelölt, a fuvarozótól eltérő harmadik személy általi átvételének napjától
számított határidőn belül gyakorolhatja, mely határidő 14 nap.
A jelen pontban foglaltak nem érintik a fogyasztó azon jogát, hogy az e pontban meghatározott elállási
jogát a szerződés megkötésének napja és a termék átvételének napja közötti időszakban is gyakorolja.
Ha a szerződés megkötésére a fogyasztó tett ajánlatot, a fogyasztót a szerződés megkötése előtt
megilleti az ajánlat visszavonásának joga, ami a szerződés megkötésére kiterjedő ajánlati kötöttséget
megszünteti.

Elállási nyilatkozat, a fogyasztót megillető elállási vagy felmondási jog gyakorlása

A fogyasztó a 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet 20. §-ban biztosított jogát az erre vonatkozó egyértelmű
nyilatkozat útján, vagy a honlapról is letölthető nyilatkozat-minta felhasználásával gyakorolhatja.

A fogyasztó elállási nyilatkozatának érvényessége

Az elállási jogot határidőben érvényesítettnek kell tekinteni, ha a fogyasztó nyilatkozatát határidőn belül
elküldi. A határidő 14 nap.
A fogyasztót terheli annak bizonyítása, hogy az elállás jogát e rendelkezéssel összhangban gyakorolta.
Az Eladó a fogyasztó elállási nyilatkozatát annak megérkezését követően köteles elektronikus
adathordozón visszaigazolni.

AZ ELADÓ KÖTELEZETTSÉGEI A FOGYASZTÓ ELÁLLÁSA ESETÉN

Az Eladó visszatérítési kötelezettsége
Ha a fogyasztó a 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet 22. §-nak megfelelően eláll a szerződéstől, az Eladó
legkésőbb az elállásról való tudomásszerzésétől számított tizennégy napon belül visszatéríti a
fogyasztó által ellenszolgáltatásként megfizetett teljes összeget, ideértve a teljesítéssel
összefüggésben felmerült költségeket, így a szállítási díjat is. Felhívjuk a figyelmét, hogy ez a
rendelkezés nem vonatkozik a legkevésbé költséges szokásos fuvarozási módtól eltérő fuvarozási mód
választásával okozott többletköltségekre.

Az Eladó visszatérítési kötelezettségének módja
A 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet 22. §-nak megfelelő elállás vagy felmondás esetén az Eladó a
fogyasztónak visszajáró összeget a fogyasztó által igénybe vett fizetési móddal megegyező módon téríti
vissza. A fogyasztó kifejezett beleegyezése alapján az Eladó a visszatérítésre más fizetési módot is
alkalmazhat, de a fogyasztót ebből adódóan semmilyen többletdíj nem terhelheti. A Fogyasztó által
hibásan és/vagy pontatlanul megadott bankszámlaszám vagy postai cím következtében történő
késedelem miatt az Eladó-t felelősség nem terheli.

Többletköltségek
Ha a fogyasztó kifejezetten a legkevésbé költséges szokásos fuvarozási módtól eltérő fuvarozási módot
választ, az Eladó nem köteles visszatéríteni az ebből eredő többletköltségeket. Ilyen esetben a
feltüntetett általános szállítási díjtételek erejéig áll fenn visszatérítési kötelezettségünk.
Visszatartási jog
Az Eladó mindaddig visszatarthatja a fogyasztónak visszajáró összeget, amíg a fogyasztó a terméket
vissza nem szolgáltatta, vagy kétséget kizáróan nem igazolta, hogy azt visszaküldte; a kettő közül a
korábbi időpontot kell figyelembe venni. Utánvéttel vagy portósan feladott küldeményeket nem áll
módunkban elfogadni.
A fogyasztó kötelezettségei elállása vagy felmondása esetén
A termék visszaszolgáltatása
Ha a fogyasztó a 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet 22. §-nak megfelelően eláll a szerződéstől, köteles a
terméket haladéktalanul, de legkésőbb az elállás közlésétől számított tizennégy napon belül
visszaküldeni, illetve az Eladónak vagy az Eladó által a termék átvételére meghatalmazott személynek
átadni. A visszaküldés határidőben teljesítettnek minősül, ha a fogyasztó a terméket a határidő lejárta
előtt elküldi.

A termék visszaszolgáltatásával kapcsolatos közvetlen költségek viselése
A fogyasztó viseli a termék visszaküldésének közvetlen költségét. A terméket az Eladó címére kell
visszaküldeni. Ha a fogyasztó a teljesítés megkezdését követően felmondja az üzlethelyiségen kívül
vagy távollévők között kötött - szolgáltatás nyújtásra vonatkozó - szerződést, köteles a felmondás
vállalkozással való közlése időpontjáig teljesített szolgáltatással arányos díjat a vállalkozás számára
megfizetni. A fogyasztó által arányosan fizetendő összeget a szerződésben megállapított
ellenszolgáltatás adóval növelt teljes összege alapján kell megállapítani. Ha a fogyasztó bizonyítja, hogy
az ily módon megállapított teljes összeg túlzottan magas, az arányos összeget a szerződés
megszűnésének időpontjáig teljesített szolgáltatások piaci értéke alapján kell kiszámítani. Kérjük vegye
figyelembe, hogy utánvéttel vagy portósan visszaküldött terméket nem áll módunkban átvenni.

Fogyasztó felelőssége az értékcsökkenésért
A fogyasztó a termék jellegének, tulajdonságainak és működésének megállapításához szükséges
használatot meghaladó használatból eredő értékcsökkenésért felel.

Az elállási jog az alábbi esetekben nem gyakorolható

Az Eladó kifejezetten felhívja az Ön figyelmét, hogy Ön nem gyakorolhatja elállási jogát a 45/2014 (II.26.)
Korm. Rendelet 29. §. (1) bekezdésében foglalt esetekben:
a) a szolgáltatás nyújtására irányuló szerződés esetében a szolgáltatás egészének teljesítését követően,
ha a vállalkozás a teljesítést a fogyasztó kifejezett, előzetes beleegyezésével kezdte meg, és a fogyasztó
tudomásul vette, hogy a szolgáltatás egészének teljesítését követően felmondási jogát elveszíti;
b) olyan termék vagy szolgáltatás tekintetében, amelynek ára, illetve díja a pénzpiac vállalkozás által
nem befolyásolható, az elállási jog gyakorlására meghatározott határidő alatt is lehetséges
ingadozásától függ;
c) olyan nem előre gyártott termék esetében, amelyet a fogyasztó utasítása alapján vagy kifejezett
kérésére állítottak elő, vagy olyan termék esetében, amelyet egyértelműen a fogyasztó személyére
szabtak;
d) romlandó vagy minőségét rövid ideig megőrző termék tekintetében;
e) olyan zárt csomagolású termék tekintetében, amely egészségvédelmi vagy higiéniai okokból az
átadást követő felbontása után nem küldhető vissza;
f) olyan termék tekintetében, amely jellegénél fogva az átadást követően elválaszthatatlanul vegyül más
termékkel;

g) olyan alkoholtartalmú ital tekintetében, amelynek tényleges értéke a vállalkozás által nem
befolyásolható módon a piaci ingadozásoktól függ, és amelynek áráról a felek az adásvételi szerződés
megkötésekor állapodtak meg, azonban a szerződés teljesítésére csak a megkötéstől számított
harmincadik napot követően kerül sor;
h) olyan vállalkozási szerződés esetében, amelynél a vállalkozás a fogyasztó kifejezett kérésére keresi
fel a fogyasztót sürgős javítási vagy karbantartási munkálatok elvégzése céljából;
i) lezárt csomagolású hang-, illetve képfelvétel, valamint számítógépes szoftver példányának adásvétele
tekintetében, ha az átadást követően a fogyasztó a csomagolást felbontotta;
j) hírlap, folyóirat és időszaki lap tekintetében, az előfizetéses szerződések kivételével;
k) nyilvános árverésen megkötött szerződések esetében;
l) lakáscélú szolgáltatás kivételével szállásnyújtásra irányuló szerződés, fuvarozás, személygépjárműkölcsönzés,
étkeztetés vagy szabadidős tevékenységekhez kapcsolódó szolgáltatásra irányuló
szerződés esetében, ha a szerződésben meghatározott teljesítési határnapot vagy határidőt kötöttek ki;
m) a nem tárgyi adathordozón nyújtott digitális adattartalom tekintetében, ha a vállalkozás a fogyasztó
kifejezett, előzetes beleegyezésével kezdte meg a teljesítést, és a fogyasztó e beleegyezésével
egyidejűleg nyilatkozott annak tudomásul vételéről, hogy a teljesítés megkezdését követően elveszíti az
elállási jogát.

KELLÉKSZAVATOSSÁG, TERMÉKSZAVATOSSÁG, JÓTÁLLÁS

A fogyasztói tájékoztató jelen pontja a 45/2014 (II.26.) Korm. rendelet 9. § (3) bekezdése
felhatalmazása alapján a 45/2014 (II.26.) Korm. rendelet 3. számú melléklete alkalmazásával készült.
Kellékszavatosság

Milyen esetben élhet Ön a kellékszavatossági jogával?
Ön az Eladó hibás teljesítése esetén az Eladóval szemben kellékszavatossági igényt érvényesíthet a
Polgári Törvénykönyv szabályai szerint.
Milyen jogok illetik meg Önt kellékszavatossági igénye alapján?
Ön – választása szerint–az alábbi kellékszavatossági igényekkel élhet:
Kérhet kijavítást vagy kicserélést, kivéve, ha az ezek közül az Ön által választott igény teljesítése
lehetetlen vagy az Eladó számára más igénye teljesítéséhez képest aránytalan többletköltséggel járna.

Ha a kijavítást vagy a kicserélést nem kérte, illetve nem kérhette, úgy igényelheti az ellenszolgáltatás
arányos leszállítását vagy a hibát az Eladó költségére Ön is kijavíthatja, illetve mással kijavíttathatja vagy
– végső esetben – a szerződéstől is elállhat.
Választott kellékszavatossági jogáról egy másikra is áttérhet, az áttérés költségét azonban Ön viseli,
kivéve, ha az indokolt volt, vagy arra az Eladó adott okot.

Milyen határidőben érvényesítheti Ön kellékszavatossági igényét?
Ön köteles a hibát annak felfedezése után haladéktalanul, de nem később, mint a hiba felfedezésétől
számított kettő hónapon belül közölni. Ugyanakkor felhívjuk a figyelmét, hogy a szerződés teljesítésétől
számított két éves elévülési határidőn túl kellékszavatossági jogait már nem érvényesítheti.
Ha a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződés tárgya használt dolog, a felek rövidebb elévülési
időben is megállapodhatnak; egy évnél rövidebb elévülési határidő ebben az esetben sem köthető ki
érvényesen.
Kivel szemben érvényesítheti kellékszavatossági igényét?
Ön az Eladóval szemben érvényesítheti kellékszavatossági igényét.
Milyen egyéb feltétele van kellékszavatossági jogai érvényesítésének?
A teljesítéstől számított hat hónapon belül a kellékszavatossági igénye érvényesítésének a hiba
közlésén túl nincs egyéb feltétele, ha Ön igazolja, hogy a terméket, illetve a szolgáltatást az Eladó
nyújtotta. A teljesítéstől számított hat hónap eltelte után azonban már Ön köteles bizonyítani, hogy az Ön
által felismert hiba már a teljesítés időpontjában is megvolt.

Használt termékek esetén alapesetben az általános szabályoktól eltérően alakulnak a szavatossági,
jótállási jogok. A használt termékek esetében is beszélhetünk hibás teljesítésről, azonban figyelembe
kell venni azokat a körülményeket, amelyek alapján a Vásárló bizonyos hibák előfordulására
számíthatott. Az avulás folytán ugyanis egyes hibák jelentkezései egyre gyakoribbakká válnak, amelyek
következtében azt, hogy egy használt termék ugyanolyan minőséggel rendelkezhet, mint egy újonnan
vásárolt, nem lehet feltételezni. Ennek alapján a Vásárló csak az olyan hiányosságok tekintetében
érvényesítheti a szavatossági jogait, amelyek a használtságból eredő hibákon felüliek, és azoktól
függetlenül keletkeztek. Ha a használt termék hibás és erről a Fogyasztónak minősülő Vásárló a
vásárláskor tájékoztatást kapott, az ismert hiba vonatkozásában a Szolgáltatónak nincs felelőssége.

Termékszavatosság

Milyen esetben élhet Ön a termékszavatossági jogával?
Ingó dolog (termék) hibája esetén Ön – választása szerint – a kellékszavatossági igényt vagy
termékszavatossági igényt érvényesíthet.

Milyen jogok illetik meg Önt termékszavatossági igénye alapján?
Termékszavatossági igényként Ön kizárólag a hibás termék kijavítását vagy kicserélését kérheti.
Milyen esetben minősül a termék hibásnak?
A termék akkor hibás, ha az nem felel meg a forgalomba hozatalakor hatályos minőségi
követelményeknek vagy pedig, ha nem rendelkezik a gyártó által adott leírásban szereplő
tulajdonságokkal.
Milyen határidőben érvényesítheti Ön termékszavatossági igényét?
Termékszavatossági igényét Ön a termék gyártó általi forgalomba hozatalától számított két éven belül
érvényesítheti. E határidő elteltével e jogosultságát elveszti.
Kivel szemben és milyen egyéb feltétellel érvényesítheti termékszavatossági igényét?
Termékszavatossági igényét kizárólag az ingó dolog gyártójával vagy forgalmazójával szemben
gyakorolhatja. A termék hibáját termékszavatossági igény érvényesítése esetén Önnek kell bizonyítania.
A gyártó (forgalmazó) milyen esetben mentesül termékszavatossági kötelezettsége alól?
A gyártó (forgalmazó) kizárólag akkor mentesül termékszavatossági kötelezettsége alól, ha bizonyítani
tudja, hogy:
a terméket nem üzleti tevékenysége körében gyártotta, illetve hozta forgalomba, vagy
a hiba a tudomány és a technika állása szerint a forgalomba hozatal időpontjában nem volt
felismerhető vagy
a termék hibája jogszabály vagy kötelező hatósági előírás alkalmazásából ered.
A gyártónak (forgalmazónak) a mentesüléshez elegendő egy okot bizonyítania.
Felhívom figyelmét, hogy ugyanazon hiba miatt kellékszavatossági és termékszavatossági igényt
egyszerre, egymással párhuzamosan nem érvényesíthet. Termékszavatossági igényének eredményes
érvényesítése esetén azonban a kicserélt termékre, illetve kijavított részre vonatkozó kellékszavatossági
igényét a gyártóval szemben érvényesítheti.

Jótállás

Milyen esetben élhet Ön a jótállási jogával?
Az egyes tartós fogyasztási cikkekre vonatkozó kötelező jótállásról szóló 151/2003. (IX. 22.) Korm.
rendelet alapján az Eladó jótállásra köteles a rendelet 1. számú mellékletében felsorolt új tartós
fogyasztási cikkek (pl.: műszaki cikkek, szerszámok, gépek), valamint az ott meghatározott körben

azok tartozékai és alkotórészei (a továbbiakban - jelen pontban - együtt fogyasztási cikként hivatkozva) eladása esetén.

Önt milyen jogok és milyen határidőn belül illetik meg jótállás alapján?
Jótállási jogok

A Vásárló a 151/2003. (IX. 22.) Korm. rendeletben alapján főszabályként kijavítási és a „Jótállási igény
kezelésével kapcsolatos szabályok” pontban felsorolt esetekben kicserélési és pénz visszatérítési
igénnyel élhet jótállási igényként az Eladó felé.
A Vásárló a kijavítás iránti igényét választása szerint az Eladó székhelyén, bármely telephelyén,
fióktelepén és az Eladó által a jótállási jegyen feltüntetett javítószolgálatnál közvetlenül is érvényesítheti.

Érvényesítési határidő

A jótállási igény a jótállás időtartama alatt érvényesíthető, a jótállás időtartama a 151/2003. (IX. 22.)
Korm. rendelet szerint:
a) 10 000 forintot elérő, de 100 000 forintot meg nem haladó eladási ár esetén egy év,
b) 100 000 forintot meghaladó, de 250 000 forintot meg nem haladó eladási ár esetén két év,
c) 250 000 forint eladási ár felett három év.
E határidők elmulasztása jogvesztéssel jár, azonban a fogyasztási cikk kijavítása esetén a jótállás
időtartama meghosszabbodik a javításra átadás napjától kezdve azzal az idővel, amely alatt a Vásárló a
fogyasztási cikket a hiba miatt rendeltetésszerűen nem használhatta.
A jótállási határidő a fogyasztási cikk Vásárló részére történő átadásakor indul, vagy ha az üzembe
helyezést az Eladó, vagy annak megbízottja végzi, az üzembe helyezés napjával kezdődik.
Ha a Vásárló a fogyasztási cikket az átadástól számított hat hónapon túl helyezteti üzembe, akkor a
jótállási határidő kezdő időpontja a fogyasztási cikk átadásának napja.

Jótállási igény kezelésével kapcsolatos szabályok
A kijavítás kezelésekor az Eladónak törekedni kell arra, hogy a kijavítást 15 napon belül elvégezze. A
kijavításra nyitva álló határidő a fogyasztási cikk átvételekor indul.
Ha a kijavítás vagy a kicserélés időtartama a tizenöt napot meghaladja, akkor az Eladó a Vásárlót
tájékoztatni köteles a kijavítás vagy a csere várható időtartamáról.
Ha a jótállási időtartam alatt a fogyasztási cikk első alkalommal történő javítása során az Eladó részéről
megállapítást nyer, hogy a fogyasztási cikk nem javítható, a vásárló eltérő rendelkezése hiányában az
Eladó köteles a fogyasztási cikket nyolc napon belül kicserélni. Ha a fogyasztási cikk cseréjére

nincs lehetőség, az Eladó köteles a fogyasztó által bemutatott, a fogyasztási cikk ellenértékének megfizetését
igazoló bizonylaton - az általános forgalmi adóról szóló törvény alapján kibocsátott számlán vagy
nyugtán - feltüntetett vételárat nyolc napon belül a vásárló részére visszatéríteni.
Vásárló az ÁSZF elfogadásával hozzájárul, hogy számára a tájékoztatást elektronikus úton vagy a
Vásárló általi átvétel igazolására alkalmas más módon is megvalósulhasson.
Amennyiben az Eladó nem tudja a fogyasztási cikket 30 napon belül kijavítani:
ha a Vásárló ehhez hozzájárult, számára a kijavítás teljesíthető későbbi határidőben, vagy
amennyiben a Vásárló nem járul hozzá a kijavítás későbbi teljesítéséhez, vagy ezzel
kapcsolatban nem nyilatkozott, számára a fogyasztási cikket a harmincnapos határidő
eredménytelen elteltét követő nyolc napon belül ki kell cserélni, vagy
amennyiben a Vásárló nem járul hozzá a kijavítás későbbi teljesítéséhez, vagy ezzel
kapcsolatban nem nyilatkozott, de a fogyasztási cikk cseréjére sincs lehetőség, a fogyasztási
cikk számláján, vagy nyugtáján szereplő eladási árat kell számára a harmincnapos határidő
eredménytelen elteltét követő nyolc napon belül visszatéríteni.
Amennyiben a fogyasztási cikk 4. alkalommal hibásodik meg a Vásárló jogosult:
az Eladó felé kijavítási igényel fordulni, vagy
a kijavítási igény helyett a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 6:159. § (2)
bekezdés b) pontja alapján a vételár arányos leszállítását kérni az Eladótól, vagy
a kijavítási igény helyett a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 6:159. § (2)
bekezdés b) pontja alapján a fogyasztási cikket az Eladó költségére kijavítani vagy mással
kijavíttatani, vagy
amennyiben a Vásárló ezen jogaival (kijavítás, árleszállítás és mással kijavíttatás az Eladó
költségére) nem él, vagy ezekkel kapcsolatban nem nyilatkozott, számára 8. napon belül a
fogyasztási cikket ki kell cserélni, ha a fogyasztási cikk cseréjére nincs lehetőség, a fogyasztási
cikk számláján, vagy nyugtáján szereplő eladási árat kell nyolc napon belül visszatéríteni
számára.
Kivételek

A „Jótállási igény kezelésével kapcsolatos szabályok” pont alatt írt előírások az elektromos kerékpárra,
elektromos rollerre, quadra, motorkerékpárra, segédmotoros kerékpárra, személygépkocsira, lakóautóra,
lakókocsira, utánfutós lakókocsira, utánfutóra, valamint a motoros vízi járműre nem vonatkoznak.
Ezen termékek esetében is köteles törekedni azonban az Eladó arra, hogy a kijavítási igényt 15 napon
belül teljesítse.
Ha a kijavítás vagy a kicserélés időtartama a tizenöt napot meghaladja, akkor az Eladó a Vásárlót
tájékoztatni köteles a kijavítás vagy a csere várható időtartamáról.

Mi a viszonya a jótállásnak más szavatossági jogokkal?
A jótállás a szavatossági jogok (termék és kellékszavatosság) mellett érvényesül, alapvető különbség az
általános szavatossági jogok és a jótállás között, hogy a jótállás esetén a fogyasztónak kedvezőbb a
bizonyítási teher.
A 151/2003 Korm. Rendelet szerinti kötelező jótállás alá eső rögzített bekötésű, illetve a 10 kg-nál
súlyosabb, vagy tömegközlekedési eszközön kézi csomagként nem szállítható fogyasztási cikket - a
járművek kivételével - az üzemeltetés helyén kell megjavítani. Ha a kijavítás az üzemeltetés helyén nem
végezhető el, a le- és felszerelésről, valamint az el- és visszaszállításról a vállalkozás, vagy - a
javítószolgálatnál közvetlenül érvényesített kijavítás iránti igény esetén - a javítószolgálat gondoskodik.
Az eladó vállalása a kötelező jótállás időtartama alatt nem tartalmazhat a fogyasztóra nézve olyan
feltételeket, amelyek hátrányosabbak azoknál a jogoknál, amelyeket a kötelező jótállás szabályai
biztosítanak. Ezt követően azonban az önkéntes jótállás feltételei szabadon állapíthatóak meg, azonban
a jótállás ebben az esetben sem érintheti a fogyasztó jogszabályból eredő -így köztük a
kellékszavatosságon alapuló jogainak fennállását.

Három munkanapon belüli csereigény
Webáruházon keresztüli értékesítés esetén is érvényesül a három munkanapon belüli csereigény
intézménye. Három munkanapon belüli cserteigényt a 151/2003. (IX. 22.) Korm. rendelet alá tartozó új
tartós fogyasztási cikkek esetében lehet érvényesíteni, amely szerint, ha a 3 munkanapon belül
érvényesíti valaki a csereigény intézményét, akkor az eladónak ezt úgy kell értelmeznie, hogy a termék az
eladáskor már hibás volt és minden további nélkül a terméket ki kell cserélnie.
Mikor mentesül az Eladó a jótállási kötelezettsége alól?
Az Eladó a jótállási kötelezettsége alól csak abban az esetben mentesül, ha bizonyítja, hogy a hiba oka a
teljesítés után keletkezett.
Felhívjuk a figyelmét, hogy ugyanazon hiba miatt kellékszavatossági és jótállási igényt, illetve
termékszavatossági és jótállási igényt egyszerre, egymással párhuzamosan nem érvényesíthet,
egyébként viszont Önt a jótállásból fakadó jogok a szavatossági jogosultságoktól függetlenül megilletik.

Adatkezelési tájékoztató
ADATKEZELŐ, TÁRHELYSZOLGÁLTATÓ, COOKIEK

Adatkezelő
Név: FÉMGÉPSZER-TECHNIK Kft.
Székhely: 2760 Nagykáta, Huba u. 17.
Levelezési cím, panaszkezelés: 2760 Nagykáta, Huba u. 17.
E-mail: info@femgepszer.hu
Telefonszám: +36 20 475 5454
Weboldal: www.szalagfureszgepek.hu

 

Tárhelyszolgáltató adatai

Név: UNAS Online kft.
Székhely: 9400 Sopron, Kőszegi út 14.
Elérhetőség: unas@unas.hu
Weboldal: www.unas.hu

 

A webshop üzemeltetése során végzett adatkezelések leírása
A cookie-k használatával kapcsolatos tájékoztatás
Mi az a cookie?
Az Adatkezelő a honlap látogatása során úgynevezett cookie-kat (sütiket) használ. A cookie betűből és
számokból álló információcsomag, amit honlapunk az Ön böngészőjének küld el azzal a céllal, hogy
elmentse bizonyos beállításait, megkönnyítse a honlapunk használatát és közreműködik abban, hogy
néhány releváns, statisztikai jellegű információt gyűjtsünk a látogatóinkról.
A cookie-k (sütik) egy része nem tartalmaz személyes információkat, és nem alkalmas az egyéni
felhasználó azonosítására, egy részük azonban olyan egyéni azonosítót tartalmaz - egy titkos, véletlenül
generált számsort - amelyet az Ön eszköze tárol, ezzel az Ön azonosíthatóságát is biztosítja. Az egyes
cookie-k (sütik) működési időtartamát az egyes cookie-k (sütik) vonatkozó leírása tartalmazza.

A cookie-k jogszabályi háttere és jogalapja:
Az adatkezelés jogalapja a Rendelet 6. cikk (1) bekezdés a) pontja alapján az Ön hozzájárulása.
A honlap által használt cookie-k főbb jellemzői:
A működéshez szigorúan szükséges cookie-k: Ezek a cookie-k a weboldal használatához
nélkülözhetetlenek, és lehetővé teszik a weboldal alapvető funkcióinak használatát. Ezek hiányába az
oldal számos funkciója nem lesz elérhető az Ön számára. Ezen típusú cookie-k élettartama kizárólag a
munkamenet idejére korlátozódik.
A felhasználói élmény javítását szolgáló cookie-k: Ezek a cookie-k információkat gyűjtenek a
felhasználó weboldalhasználatáról, például, hogy mely oldalakat látogatja leggyakrabban, vagy milyen
hibaüzenetet kap a weboldalról. Ezek a cookie-k nem gyűjtenek a látogatót azonosító információkat,
vagyis teljesen általános, névtelen információkkal dolgoznak. Az ezekből nyert adatokat a weboldal
teljesítményének javítására használjuk. Ezen típusú cookie-k élettartama kizárólag a munkamenet
idejére korlátozódik.
employee_login_last_email Bejelentkezésnél az emailcímet tárolja a böngésző bezárásáig.
Ealrm, ealem, ealpw Permanens beléptetést biztosít. Élettartama 180 nap.
come_from Beléptetés átirányítást végez. Élettartama 10 perc.
predictionio Felhasználó azonosító cookie személyre szabott hirdetések ajánlásához. Élettartama 3
hónap.
currency A vásárló pénznemét tárolja. Élettartama 30 nap.
Google Adwords cookie Amikor valaki meglátogatja az oldalunkat, a látogató cookie-azonosítója
hozzáadódik a remarketinglistához. A Google cookie-kat – például a NID és SID cookie-kat – használ a
Google-termékekben, így például a Google Keresésben látható hirdetések testreszabásához. Az ilyen
cookie-kat például arra használja, hogy megjegyezze az Ön legutóbbi kereséseit, az egyes hirdetők
hirdetéseivel vagy a keresési eredményekkel való korábbi interakcióit, továbbá a hirdetők webhelyein tett
látogatásait. Az AdWords konverziókövetés funkciója cookie-kat használ. A hirdetésből eredő
értékesítések és egyéb konverziók követésére cookie-kat ment a felhasználó számítógépére, amikor az
adott személy egy hirdetésre kattint. A cookie-k néhány gyakori alkalmazási módja: a hirdetések
kiválasztása annak alapján, hogy mi a releváns az adott felhasználó esetén, a kampányok
teljesítményéről szóló jelentések tökéletesítése, és a felhasználó által már megtekintett hirdetések
megjelenítésének elkerülése.
Google Analytics cookie: A Google Analytics a Google elemző eszköze, amely abban segít a weboldalak
és alkalmazások tulajdonosainak, hogy pontosabb képet kapjanak látogatóik tevékenységeiről. A
szolgáltatás cookie-kat használhat, hogy információkat gyűjtsön és jelentést készítsen a weboldal 

használatára vonatkozó statisztikai adatokból anélkül, hogy egyénileg azonosítaná a látogatókat a
Google számára. A Google Analytics által használt fő cookie a „__ga” cookie. A webhelyhasználati
statisztikai adatokból készülő jelentések mellett a Google Analytics – az előbbiekben ismertetett néhány
hirdetési cookie-val együtt – felhasználható arra is, hogy relevánsabb hirdetéseket jelenítsünk meg a
Google-termékekben (például a Google Keresésben) és szerte az interneten.
A működéshez szigorúan szükséges cookie-k: Ezek a cookie-k a weboldal használatához
nélkülözhetetlenek, és lehetővé teszik a weboldal alapvető funkcióinak használatát. Ezek hiányába az
oldal számos funkciója nem lesz elérhető az Ön számára. Ezen típusú cookie-k élettartama kizárólag a
munkamenet idejére korlátozódik.
A felhasználói élmény javítását szolgáló cookie-k: Ezek a cookie-k információkat gyűjtenek a
felhasználó weboldalhasználatáról, például, hogy mely oldalakat látogatja leggyakrabban, vagy milyen
hibaüzenetet kap a weboldalról. Ezek a cookie-k nem gyűjtenek a látogatót azonosító információkat,
vagyis teljesen általános, névtelen információkkal dolgoznak. Az ezekből nyert adatokat a weboldal
teljesítményének javítására használjuk. Ezen típusú cookie-k élettartama kizárólag a munkamenet
idejére korlátozódik.
Utoljára megtekintett termék cookie: Rögzíti a termékeket, amiket utoljára megtekintett a látogató.
Élettartamuk 60 nap.
employee_login_last_email Bejelentkezésnél az emailcímet tárolja a böngésző bezárásáig.
Ealrm, ealem, ealpw Permanens beléptetést biztosít. Élettartama 180 nap.
come_from Beléptetés átirányítást végez. Élettartama 10 perc.
predictionio Felhasználó azonosító cookie személyre szabott hirdetések ajánlásához. Élettartama 3
hónap.
currency A vásárló pénznemét tárolja. Élettartama 30 nap.
Amennyiben Ön nem fogadja el a cookie-k használatát, akkor bizonyos funkciók nem lesznek elérhetőek
az Ön számára. A cookie-k törléséről bővebb tájékoztatást az alábbi linkeken találhat:
Internet Explorer: http://windows.microsoft.com/en-us/internet-explorer/delete-managecookies#
ie=ie-11
Firefox: https://support.mozilla.org/en-US/kb/cookies-information-websites-store-on-yourcomputer
Mozilla: https://support.mozilla.org/hu/kb/weboldalak-altal-elhelyezett-sutik-torlese-szamito
Safari: https://support.apple.com/guide/safari/manage-cookies-and-website-datasfri11471/
mac
Chrome: https://support.google.com/chrome/answer/95647
Edge: https://support.microsoft.com/hu-hu/help/4027947/microsoft-edge-delete-cookies

A SZERZŐDÉSKÖTÉS ÉS TELJESÍTÉS ÉRDEKÉBEN KEZELT ADATOK

A szerződéskötés és teljesítés érdekében több adatkezelési eset is megvalósulhat. Tájékoztatjuk, hogy
panaszkezeléssel, garanciális ügyintézéssel kapcsolatos adatkezelés csak abban az esetben valósul
meg, ha Ön él valamelyik említett jogával.
Amennyiben a webshopon keresztül Ön nem vásárol, csak látogatója a webshopnak, akkor a marketing
célú adatkezelésnél írtak vonatkozhatnak Önre, amennyiben marketing célú hozzájárulást ad számunkra.
A szerződéskötés és teljesítés érdekében megvalósuló adatkezelések részletesebben:
Kapcsolatfelvétel
Ha például emailben, kapcsolatfelvételi űrlapon, vagy telefonon kérdéssel fordul hozzánk valamely
termékkel kapcsolatban.
Az előzetes kapcsolatfelvétel nem kötelező, ezt kihagyva is bármikor rendelhet a webshopból.
Kezelt adatok
Az Ön által a kapcsolatfelvétel során megadott adatok.
Az adatkezelés időtartama
Az adatokat csak a kapcsolatfelvétel lezárultáig kezeljük.
Az adatkezelés jogalapja
Az Ön önkéntes hozzájárulása, amit a kapcsolatfelvétellel ad meg Adatkezelő számára. [Rendelet 6. cikk
(1) bekezdés a) pont szerinti adatkezelés]
Regisztráció a weboldalon
A regisztráció során megadott adatok tárolásával az Adatkezelő kényelmesebb szolgáltatást tud
biztosítani (pl. az érintett adatait újabb vásárláskor nem kell ismét megadni). A regisztráció a
szerződéskötésnek nem feltétele
Kezelt adatok
Az adatkezelés során az Adatkezelő az Ön nevét, lakcímét, telefonszámát, e-mail címét, a megvásárolt
termék jellemzőit és a vásárlás időpontját kezeli.
Az adatkezelés időtartama

A hozzájárulásának visszavonásáig.

Az adatkezelés jogalapja
Az Ön önkéntes hozzájárulása, amit a regisztrációval ad meg az Adatkezelő számára [Rendelet 6. cikk
(1) bekezdés a) pont szerinti adatkezelés]

A rendelés feldolgozása

A rendelések feldolgozása során a szerződés teljesítése érdekében szükségesek adatkezelési
tevékenységek
Kezelt adatok

Az adatkezelés során az Adatkezelő az Ön nevét, lakcímét, telefonszámát, e-mail címét, a megvásárolt
termék jellemzőit, a megrendelés számát és a vásárlás időpontját kezeli.
Amennyiben Ön rendelést adott le a webshopban, akkor az adatkezelés és az adatok megadása a
szerződés teljesítéséhez elengedhetetlen.
Az adatkezelés időtartama
Az adatokat a polgári jogi elévülési idő szerint 5 évig kezeljük.
Az adatkezelés jogalapja
A szerződés teljesítése. [Rendelet 6. cikk (1) bekezdés b) pont szerinti adatkezelés]

A számla kiállítása
Az adatkezelési folyamat a jogszabályoknak megfelelő számla kiállítása és a számviteli bizonylatmegőrzési
kötelezettség teljesítése érdekében történik. Az Sztv. 169. § (1)-(2) bekezdése alapján a
gazdasági társaságoknak a könyvviteli elszámolást közvetlenül és közvetetten alátámasztó számviteli
bizonylatot meg kell őrizniük.

Kezelt adatok
Név, cím, e-mail cím, telefonszám.
Az adatkezelés időtartama
A kiállított számlákat az Sztv. 169. § (2) bekezdése alapján a számla kiállításától számított 8 évig meg
kell őrizni.

Az adatkezelés jogalapja
Az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. 159. § (1) bekezdése alapján a számla kibocsátása
kötelező és azt számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 169. § (2) bekezdése alapján 8 évig kell megőrizni
[Rendelet 6. cikk (1) bekezdés c) pont szerinti adatkezelés].

Az áruszállításhoz kapcsolódó adatkezelés

Az adatkezelési folyamat a megrendelt termék kiszállítása érdekében történik.
Kezelt adatok
Név, cím, e-mail cím, telefonszám.
Az adatkezelés időtartama
Az Adatkezelő az adatokat a megrendelt áru kiszállításának időtartamáig kezeli.
Az adatkezelés jogalapja
Szerződés teljesítése [Rendelet 6. cikk (1) bekezdés b) pont szerinti adatkezelés].

Az áruszállításhoz kapcsolódó adatkezelések címzettjei, adatfeldolgozói
A címzett megnevezése: Magyar Posta Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Az címzett székhelye: 1138 Budapest, Dunavirág utca 2-6.
Az címzett telefonszáma: +36-1/767-8200
Az címzett e-mail címe: ugyfelszolgalat@posta.hu
Az címzett weboldala: posta.hu
A futárszolgálat az Adatkezelővel kötött szerződés alapján közreműködik a megrendelt áru
kiszállításában. A futárszolgálat a megkapott személyes adatokat a weboldalán elérhető adatkezelési
tájékoztatóban foglaltak szerint kezeli.

SZAVATOSSÁGI ÉS JÓTÁLLÁSI IGÉNYEK KEZELÉSE

A szavatossági és jótállási igényeket a 19/2014. (IV. 29.) NGM rendelet szabályai szerint kell eljárnunk,
amely meghatározza azt is, hogy miként kell az igényét kezelnünk.

Kezelt adatok
A szavatossági és jótállási igények kezelésekor a 19/2014. (IV. 29.) NGM rendelet szabályai szerint kell
eljárnunk.
A rendelet alapján a nálunk bejelentett szavatossági vagy jótállási igényéről jegyzőkönyvet vagyunk
kötelesek felvenni, amelyben rögzítjük:
a) az Ön nevét, címét, valamint nyilatkozatát arról, hogy hozzájárul a jegyzőkönyvben rögzített adatainak
a rendeletben meghatározottak szerinti kezeléséhez,
b) az Ön és közöttünk létrejött szerződés keretében eladott ingó dolog megnevezését, vételárát,
c) a szerződés teljesítésének időpontját,
d) a hiba bejelentésének időpontját,
e) a hiba leírását,
f) szavatossági vagy jótállási igénye alapján az Ön által érvényesíteni kívánt jogot, továbbá
g) a szavatossági vagy jótállási igény rendezésének módját vagy az igény, illetve az az alapján
érvényesíteni kívánt jog elutasításának indokát.
Amennyiben Öntől a megvásárolt terméket átvesszük, erről átvételi elismervényt kell kiállítanunk,
amelyen fel kell tüntetni
a) az Ön nevét és címét,
b) a dolog azonosításához szükséges adatokat,
c) a dolog átvételének időpontját, továbbá
d) azt az időpontot, amikor Ön a kijavított dolgot átveheti.
Az adatkezelés időtartama
A vállalkozás a fogyasztó szavatossági vagy jótállási igényéről felvett jegyzőkönyvet az annak
felvételétől számított három évig köteles megőrizni, és azt az ellenőrző hatóság kérésére bemutatni.
Az adatkezelés jogalapja
Az adatkezelés jogalapja a 19/2014. (IV. 29.) NGM rendelet [4. § (1) bekezdés és 6. § (1) bekezdés]
szerinti jogi kötelezettségeknek való megfelelés [Rendelet 6. cikk (1) bekezdés c) pont szerinti
adatkezelés].

EGYÉB FOGYASZTÓVÉDELMI PANASZOK KEZELÉSE

Az adatkezelési folyamat a fogyasztóvédelmi panaszok kezelése érdekében történik. Amennyiben Ön
panasszal fordult hozzánk, akkor az adatkezelés és az adatok megadása elengedhetetlen.
Kezelt adatok

Vásárló neve, telefonszáma, email címe, panasz tartalma.
Az adatkezelés időtartama
A garanciális panaszokat a fogyasztóvédelemről szóló törvény alapján 5 évig őrizzük meg.
Az adatkezelés jogalapja
Az, hogy hozzánk fordul-e panasszal az Ön önkéntes döntése, azonban ha hozzánk fordul, a
fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvény 17/A. § (7) bekezdése alapján 5 évig köteles vagyunk
a panaszt megőrizni [Rendelet 6. cikk (1) bekezdés c) pont szerinti adatkezelés].

A hozzájárulás igazolhatóságával kapcsolatban kezelt adatok
A regisztráció, megrendelés, hírlevélre történő feliratkozás során az informatikai rendszer eltárolja a
hozzájárulással kapcsolatos informatikai adatokat a későbbi bizonyíthatóság érdekében.
Kezelt adatok
A hozzájárulás időpontja és az érintett IP címe.
Az adatkezelés időtartama
A jogszabályi előírások miatt a hozzájárulást később igazolni kell tudni, ezért az adattárolás időtartama
az adatkezelés megszűnését követő elévülési ideig kerül tárolásra.
Az adatkezelés jogalapja
A Rendelet 7. cikk (1) bekezdése írja elő ezt a kötelezettséget. [Rendelet 6. cikk (1) bekezdés c) pont
szerinti adatkezelés]

MARKETING CÉLÚ ÉS TOVÁBBI ADATKEZELÉSEK

A hírlevél-küldéssel kapcsolatos adatkezelés
Kezelt adatok
Név, cím, e-mail cím, telefonszám.
Az adatkezelés időtartama
Az érintett hozzájárulásának visszavonásáig.

Az adatkezelés jogalapja
Az Ön önkéntes hozzájárulása, ami a hírlevélre történő feliratkozással ad meg az Adatkezelő számára
[Rendelet 6. cikk (1) bekezdés a) pont szerinti adatkezelés]

A személyre szabott reklámok küldésével és megjelenítésével kapcsolatos adatkezelés
Kezelt adatok
Név, cím, e-mail cím, telefonszám.
Az adatkezelés időtartama
A hozzájárulásának visszavonásáig.
Az adatkezelés jogalapja
Az Ön önkéntes, külön hozzájárulása, amit az adat felvétel során ad meg az Adatkezelő számára
[Rendelet 6. cikk (1) bekezdés a) pont szerinti adatkezelés]
Remarketing
Az adatkezelés mint remarketing tevékenység cookie-k segítségével valósul meg.
Kezelt adatok
A cookie tájékoztatóban meghatározott cookiek által kezelt adatok.
Az adatkezelés időtartama
Az adott cookie adattárolási idötartama, bővebb információ elérhető itt:
Google általános cookie tájékoztató: https://www.google.com/policies/technologies/types/
Google Analitycs tájékoztató:
https://developers.google.com/analytics/devguides/collection/analyticsjs/cookie-usage?hl=hu
Facebook tájékoztató: https://www.facebook.com/ads/preferences/?entry_product=ad_settings_screen
Az adatkezelés jogalapja
Az Ön önkéntes hozzájárulása, amit a honlap használatával ad meg Adatkezelő számára [Rendelet 6.
cikk (1) bekezdés a) pont szerinti adatkezelés].

További adatkezelések
Amennyiben az Adatkezelő további adatkezelést kíván végezni, akkor előzetes tájékoztatatást nyújt az
adatkezelés lényeges körülményeiről (adatkezelés jogszabályi háttere és jogalapja, az adatkezelés célja,
a kezelt adatok köre, az adatkezelés időtartama).
Tájékoztatjuk Önt arról, hogy a hatóságok törvényi felhatalmazáson alapuló, írásbeli adatkéréseit az
Adatkezelőnek teljesítenie kell. Az Adatkezelő az adattovábbításokról az Infotv. 15. § (2)-(3)
bekezdésével összhangban nyilvántartást vezet (mely hatóságnak, milyen személyes adatot, milyen
jogalapon, mikor továbbított az Adatkezelő), amelynek tartalmáról kérésére az Adatkezelő tájékoztatást
nyújt, kivéve, ha a tájékoztatását törvény kizárja.

A személyes adatok címzettjei
A személyes adatok tárolására irányuló adatfeldolgozás

Az adatfeldolgozó megnevezése: UNAS Online kft.

Az adatfeldolgozó elérhetőségei:
Székhely: 9400 Sopron, Kőszegi út 14.
Elérhetőség: unas@unas.hu

Weboldal: www.unas.hu

Az Adatfeldolgozó az Adatkezelővel kötött szerződés alapján a személyes adatok tárolását végzi. A
személyes adatok megismerésére nem jogosult.

Hírlevélküldéssel összefüggő adatfeldolgozói tevékenység

Székhely: 9400 Sopron, Kőszegi út 14.
Elérhetőség: unas@unas.hu

Weboldal: www.unas.hu

Az Adatfeldolgozó az Adatkezelővel kötött szerződés alapján közreműködik a hírlevelek kiküldésében.
Ennek során az Adatfeldolgozó az érintett nevét és e-mail címét a hírlevélküdéshez szükséges
mértékben kezeli.

Könyveléssel kapcsolatos adatkezelés

Az adatfeldolgozó megnevezése: KONTIMO Tanácsadó Kft.
Az adatfeldolgozó székhelye: 2760 Nagykáta, Új utca 31.
Az adatfeldolgozó telefonszáma: kontimotanacsado@gmail.com
Az adatfeldolgozó e-mail címe: +36-30/677-7643
Az adatfeldolgozó weboldala:

Az Adatfeldolgozó az Adatkezelővel kötött írásbeli szerződés alapján közreműködik a számlviteli
bizonylatok könyvelésében. Ennek során az Adatfeldolgozó az érintett nevét és címét a számviteli
nyilvántartáshoz szükséges mértékben, a Sztv. 169. § (2) bekezdésének megfelelő időtartamban kezeli,
ezt követően haladéktalanul törli.

Számlázással kapcsolatos adatfeldolgozás
Az adatfeldolgozó megnevezése: NetSoft Informatika Kft.

Az adatfeldolgozó székhelye: 1214 Budapest, Erdősor u. 16.
Az adatfeldolgozó telefonszáma: +36-20/404-1010
Az adatfeldolgozó e-mail címe: info@okosugyvitel.hu
Az adatfeldolgozó weboldala:
Az Adatfeldolgozó az Adatkezelővel kötött szerződés alapján közreműködik a számviteli bizonylatok
nyilvántartásában. Ennek során az Adatfeldolgozó az érintett nevét és címét a számviteli
nyilvántartáshoz szükséges mértékben, a Sztv. 169. § (2) bekezdésének megfelelő időtartamban kezeli,
ezt követően törli.

CRM rendszer üzemeltetésével kapcsolatos adatfeldolgozás

Az adatfeldolgozó megnevezése: NetSoft Informatika Kft.
Az adatfeldolgozó székhelye: 1214 Budapest, Erdősor u. 16.
Az adatfeldolgozó telefonszáma: +36-20/404-1010
Az adatfeldolgozó e-mail címe: info@okosugyvitel.hu
Az adatfeldolgozó weboldala:
Az Adatfelodolgozó az Adatkezelővel kötött szerződés alapján közreműködik a megrendelések
nyilvántartásában. Ennek során az Adatfeldolgozó az érintett nevét, címét, telefonszámát, a rendelések
számát és időpontját a polgári jogi elévülési időn belül kezeli.

Az online fizetéssel kapcsolatos adatfeldolgozás

Az adatfeldolgozó megnevezése: Barion Payment Zrt.
Az adatfeldolgozó székhelye: 1117 Budapest, Infopark sétány 1. I. ép. 5. em. 5.
Az adatfeldolgozó telefonszáma: undefined
Az adatfeldolgozó e-mail címe: hello@barion.com
Az adatfeldolgozó weboldala:

Az Adatfeldolgozó az Adatkezelővel kötött szerződés alapján közreműködik az Online fizetés
végrehajtásában. Ennek során az Adatfeldolgozó az érintett számlázási nevét nevét és címét, a rendelés
számát és időpontját a polgári jogi elévülési időn belül kezeli.

AZ ADATKEZELÉS SORÁN ÖNT MEGILLETŐ JOGOK

Az adatkezelés időtartamán belül Önt a Rendelet előírásai szerint az alábbi jogok illetik meg:
a hozzájárulás visszavonásának joga
személyes adatokhoz és az adatkezeléssel kapcsolatos információkhoz való hozzáférés
helyesbítéshez való jog
adatkezelés korlátozása,
törléshez való jog
tiltakozáshoz való jog
hordozhatósághoz való jog.
Amennyiben Ön jogaival élni kíván, az az Ön azonosításával jár együtt, valamint az Adatkezelőnek Önnel
szükségszeren kommunikálnia kell. Ezért az azonosítás érdekében személyes adatok megadására lesz
szükség (de az azonosítás csak olyan adaton alapulhat, amelyet Adatkezelő egyébként is kezel Önről),
valamint az Adatkezelő email fiókjában elérhetőek lesz az Ön adatkezeléssel kapcsolatos panasza a
jelen tájékoztatóban, a panaszokkal kapcsolatban megjelölt időtartamon belül. Amennyiben Ön
vásárlónk volt és panaszügyintézés, vagy garanciális ügyintézés érdekében szeretné magát azonosítani,
az azonosításhoz kérjük adja meg rendelési azonosítóját is. Ennek felhasználásával Önt, mint vásárlót is
be tudjuk azonosítani.
Az adatkezeléssel kapcsolatos panaszokat legkésőbb 30 napon belül válaszolja meg Adatkezelő.

A hozzájárulás visszavonásának joga
Ön bármikor jogosult az adatkezeléshez adott hozzájárulást visszavonni, ilyen esetben a megadott
adatokat rendszereinkből töröljük. Kérjük azonban vegye figyelembe, hogy a még nem teljesített
megrendelés esetén a visszavonás azzal a következménnyel járhat, hogy nem tudjuk Ön felé teljesíteni a
kiszállítást. Emellett, ha a vásárlás már megvalósult, a számviteli előírások alapján a számlázással
kapcsolatos adatokat nem törölhetjük rendszereinkből, valamint ha Önnek tartozása áll fenn felénk,
akkor a követelés behajtásával kapcsolatos jogos érdek alapján adatait a hozzájárulás visszavonása
esetén is kezelhetjük.

A személyes adatokhoz való hozzáférés
Ön jogosult arra, hogy az Adatkezelőtől visszajelzést kapjon arra vonatkozóan, hogy személyes
adatainak kezelése folyamatban van-e, és ha adatkezelés folyamatban van, jogosult arra, hogy:
a kezelt személyes adatokhoz hozzáférést kapjon és
a következő információkról az Adatkezelő tájékoztassa:

az adatkezelés céljai;
az Önről kezelt személyes adatok kategóriái;
információ azon címzettekről vagy címzettek kategóriáiról, akikkel, illetve amelyekkel a
személyes adatokat Adatkezelő közölte vagy közölni fogja;
a személyes adatok tárolásának tervezett időtartama, vagy ha ez nem lehetséges, ezen
időtartam meghatározásának szempontjai;
az Ön azon joga, hogy kérelmezheti az Adatkezelőtől az Önre vonatkozó személyes
adatok helyesbítését, törlését vagy kezelésének korlátozását, és jogos érdeken alapuló
adatkezelés esetén tiltakozhat az ilyen személyes adatok kezelése ellen;
a felügyeleti hatósághoz címzett panasz benyújtásának joga;
ha az adatokat nem Öntől gyűjtötték be, a forrásukra vonatkozó minden elérhető
információ;
az automatizált döntéshozatal tényéről (ha alkalmazott ilyen eljárás), ideértve a
profilalkotást is, valamint legalább ezekben az esetekben az alkalmazott logikára és arra
vonatkozóan érthető információkat, hogy az ilyen adatkezelés milyen jelentőséggel, és
Önre nézve milyen várható következményekkel bír.

A jog gyakorlásának célja az adatkezelés jogszerűségének megállapítására és ellenőrzésére irányulhat,
ezért többszöri tájékoztatás kérés esetén Adatkezelő méltányos költségtérítést számolhat fel a
tájékoztatás teljesítéséért cserébe.
A személyes adatokhoz való hozzáférést Adatkezelő úgy biztosítja, hogy az Ön azonosítását követően
emailben juttatja el Önhöz a kezelt személyes adatokat és az információkat. Amennyiben regisztrációval
rendelkezik, akkor a hozzáférést úgy biztosítjuk, hogy a felhasználói fiókjába belépve tudja az Önről
kezelt személyes adatokat megtekinteni és ellenőrizni.
Kérjük, hogy kérelmében jelölje meg, hogy a személyes adatokhoz kér hozzáférést, vagy az
adatkezeléssel kapcsolatos információkat kéri.

Helyesbítéshez való jog
Ön jogosult arra, hogy kérésére Adatkezelő késedelem nélkül helyesbítse az Önre vonatkozó pontatlan
személyes adatokat.
Adatkezelés korlátozásához való jog
Ön jogosult arra, hogy kérésére Adatkezelő korlátozza az adatkezelést, ha az alábbiak valamelyike
teljesül:
Ön vitatja a személyes adatok pontosságát, ez esetben a korlátozás arra az időtartamra
vonatkozik, amely lehetővé teszi, hogy Adatkezelő ellenőrizze a személyes adatok pontosságát,
ha a pontos adat azonnal megállapítható, akkor nem kerül sor a korlátozásra;

az adatkezelés jogellenes, de Ön ellenzi az adatok törlését bármely okból (például azért mert az
Ön számára jogi igény érvényesítése miatt fontosak az adatok), ezért nem az adatok törlését kéri,
hanem ehelyett kéri azok felhasználásának korlátozását;
az Adatkezelőnek már nincs szüksége a személyes adatokra a megjelölt adatkezelés céljából, de
Ön igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez; vagy
Ön tiltakozott az adatkezelés ellen, de Adatkezelő jogos érdeke is megalapozhatja az
adatkezelést, ez esetben amíg megállapításra nem kerül, hogy Adatkezelő jogos indokai
elsőbbséget élveznek-e az Ön jogos indokaival szemben, az adatkezelést korlátozni kell.

Ha az adatkezelés korlátozás alá esik, az ilyen személyes adatokat a tárolás kivételével csak az érintett
hozzájárulásával, vagy jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez, vagy más
természetes vagy jogi személy jogainak védelme érdekében, vagy az Unió, illetve valamely tagállam
fontos közérdekéből lehet kezelni.
Adatkezelő az adatkezelés korlátozásának feloldásáról előzetesen (legalább a korlátozás feloldását
megelőző 3 munkanappal) tájékoztatja Önt.

Törléshez - elfeledtetéshez való jog
Ön jogosult arra, hogy Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül törölje az Önre vonatkozó személyes
adatokat, ha az alábbi indokok valamelyike fennáll:
a személyes adatokra már nincs szükség abból a célból, amelyből azokat Adatkezelő gyűjtötte
vagy más módon kezelte;
Ön visszavonja hozzájárulását és az adatkezelésnek nincs más jogalapja;
Ön tiltakozik a jogos érdeken alapuló adatkezelés ellen, és nincs elsőbbséget élvező jogszerű ok
(azaz jogos érdek) az adatkezelésre,
a személyes adatokat Adatkezelő jogellenesen kezelte és ez a panasz alapján megállapítást
nyert,
a személyes adatokat az Adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy tagállami jogban előírt jogi
kötelezettség teljesítéséhez törölni kell.
Ha az Adatkezelő bármely jogszerű oknál fogva nyilvánosságra hozta az Önről kezelt személyes adatot,
és bármely fent megjelölt okból törölni köteles azt, az elérhető technológia és a megvalósítás
költségeinek figyelembevételével köteles megtenni az észszerűen elvárható lépéseket – ideértve
technikai intézkedéseket – annak érdekében, hogy tájékoztassa az adatokat kezelő más adatkezelőket,
hogy Ön kérelmezte a szóban forgó személyes adatokra mutató linkek vagy e személyes adatok
másolatának, illetve másodpéldányának törlését.
A törlés nem alkalmazandó, amennyiben az adatkezelés szükséges:
a véleménynyilvánítás szabadságához és a tájékozódáshoz való jog gyakorlása céljából;

a személyes adatok kezelését előíró, az adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy tagállami jog
szerinti kötelezettség teljesítése (ilyen eset a számlázás keretében megvalósuló adatkezelés,
mivel a számla megőrzését jogszabály írja elő), illetve közérdekből vagy az adatkezelőre ruházott
közhatalmi jogosítvány gyakorlása keretében végzett feladat végrehajtása céljából;
jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez, illetve védelméhez (pl.: ha Adatkezelőnek Ön
felé követelése áll fenn és azt még nem teljesítette, vagy fogyasztói, adatkezelési panasz
intézése van folyamatban).

Tiltakozáshoz való jog
Ön jogosult arra, hogy a saját helyzetével kapcsolatos okokból bármikor tiltakozzon személyes
adatainak jogos érdeken alapuló kezelése ellen. Ebben az esetben Adatkezelő a személyes adatokat
nem kezelheti tovább, kivéve, ha az bizonyítja, hogy az adatkezelést olyan kényszerítő erejű jogos okok
indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek az Ön érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben, vagy
amelyek jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak.
Ha a személyes adatok kezelése közvetlen üzletszerzés érdekében történik, Ön jogosult arra, hogy
bármikor tiltakozzon az Önre vonatkozó személyes adatok e célból történő kezelése ellen, ideértve a
profilalkotást is, amennyiben az a közvetlen üzletszerzéshez kapcsolódik. Ha Ön tiltakozik a személyes
adatok közvetlen üzletszerzés érdekében történő kezelése ellen, akkor a személyes adatok a
továbbiakban e célból nem kezelhetők.
Hordozhatósághoz való jog
Amennyiben az adatkezelés automatizált módon valósul meg, vagy ha az adatkezelés az Ön önkéntes
hozzájárulásán alapul, Önnek joga van arra, hogy kérje Adatkezelőtől, hogy az Ön által az Adatkezelő
részére megadott adatokat megkapja, amit Adatkezelő xml, JSON, vagy csv formátumban bocsát az Ön
rendelkezésére, ha ez technikailag megvalósítható, akkor kérheti, hogy az Adatkezelő az adatokat ebben
a formában más adatkezelő számára továbbítsa.
Automatizált döntéshozatal
Ön jogosult arra, hogy ne terjedjen ki Önre az olyan, kizárólag automatizált adatkezelésen alapuló döntés
hatálya (ideértve a profilalkotást is), amely Önre nézve joghatással járna vagy Önt hasonlóképpen
jelentős mértékben érintené. Ezekben az esetekben Adatkezelő köteles megfelelő intézkedéseket tenni
az érintett jogainak, szabadságainak és jogos érdekeinek védelme érdekében, ideértve az érintettnek
legalább azt a jogát, hogy az adatkezelő részéről emberi beavatkozást kérjen, álláspontját kifejezze, és a
döntéssel szemben kifogást nyújtson be.
A fentiek nem alkalmazandóak abban az esetben, ha a döntés:
Ön és az adatkezelő közötti szerződés megkötése vagy teljesítése érdekében szükséges;

meghozatalát az adatkezelőre alkalmazandó olyan uniós vagy tagállami jog teszi lehetővé, amely
Ön jogainak és szabadságainak, valamint jogos érdekeinek védelmét szolgáló megfelelő
intézkedéseket is megállapít; vagy
az Ön kifejezett hozzájárulásán alapul.

ADATVÉDELMI NYILVÁNTARTÁSBA TÖRTÉNŐ BEJELENTKEZÉS

Az Infotv. rendelkezései értelmében az Adatkezelőnek bizonyos adatkezeléseit be kellett jelentenie az
adatvédelmi nyilvántartásba. Ez a bejelentési kötelezettség 2018. május 25. napjával megszűnt.

Adatbiztonsági intézkedések

Az Adatkezelő kijelenti, hogy megfelelő biztonsági intézkedéseket hozott annak érdekében, hogy a
személyes adatok védje a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal,
törlés vagy megsemmisítés, valamint a véletlen megsemmisülés és sérülés, továbbá az alkalmazott
technika megváltozásából fakadó hozzáférhetetlenné válás ellen.
az Adatkezelő a szervezeti és technikai lehetőségekhez képest mindent megtesz annak érdekében, hogy
adatfeldolgozói is megfelelő adatbiztonsági intézkedéseket tegyenek, amikor az Ön személyes adataival
dolgoznak.
Jogorvoslati lehetőségek
Amennyiben Ön szerint az Adatkezelő megsértette valamely, az adatkezelésre vonatkozó törvényi
rendelkezést, vagy nem teljesítette valamely kérelmét, akkor vélelmezett jogellenes adatkezelés
megszüntetése érdekében a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság vizsgálati eljárását
kezdeményezheti (levelezési cím: 1363 Budapest, Pf. 9., e-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu).
Tájékoztatjuk emellett arról is, hogy az adatkezelésre vonatkozó törvényi rendelkezések megsértése
esetén, vagy ha az Adatkezelő nem teljesítette valamely kérelmét, akkor az Adatkezelővel szemben
polgári pert indíthat bíróság előtt.
Adatkezelési tájékoztató módosítása
Az Adatkezelő fenntartja a jogot, hogy jelen adatkezelési tájékoztatót az adatkezelés célját és jogalapját
nem érintő módon módosítsa. A honlap módosítás hatálybalépését követő használatával elfogadja a
módosított adatkezelési tájékoztatót.
Amennyiben az Adatkezelő a gyűjtött adatokkal kapcsolatban a gyűjtésük céljától eltérő célból további
adatkezelést kíván végezni a további adatkezelést megelőzően tájékoztatja Önt az adatkezelés céljáról
és az alábbi információkról:
a személyes adatok tárolásának időtartamáról, vagy ha ez nem lehetséges, akkor az időtartam meghatározásának szempontjairól;
azon jogáról, hogy kérelmezheti az Adatkezelőtől az Önre vonatkozó személyes adatokhoz való
hozzáférést, azok helyesbítését, törlését vagy kezelésének korlátozását, és jogos érdeken
alapuló adatkezelés esetén tiltakozhat a személyes adatok kezelése ellen, valamint a
hozzájáruláson, vagy szerződéses kapcsolaton alapuló adatkezelés esetén kérheti az
adathordozhatósághoz való jog biztosítását;
hozzájáruláson alapuló adatkezelés esetén arról, hogy a hozzájárulást Ön bármikor
visszavonhatja,
a felügyeleti hatósághoz címzett panasz benyújtásának jogáról;
arról, hogy a személyes adat szolgáltatása jogszabályon vagy szerződéses kötelezettségen
alapul vagy szerződés kötésének előfeltétele-e, valamint hogy az Ön köteles-e a személyes
adatokat megadni, továbbá hogy milyen lehetséges következményeikkel járhat az
adatszolgáltatás elmaradása;
az automatizált döntéshozatal tényéről (ha alkalmazott ilyen eljárás), ideértve a profilalkotást is,
valamint legalább ezekben az esetekben az alkalmazott logikára és arra vonatkozóan érthető
információkat, hogy az ilyen adatkezelés milyen jelentőséggel, és Önre nézve milyen várható
következményekkel bír.
Az adatkezelés csak ezt követően kezdődhet meg, amennyiben az adatkezelés jogalapja hozzájárulás,
az adatkezeléshez a tájékoztatáson felül Önnek hozzá is kell járulnia.
A jelen dokumentum a webshop működésével kapcsolatban minden releváns adatkezelési információt
tartalmaz az Európai Unió 2016/679 számú Általános Adatvédelmi Rendelete (a továbbiakban: Rendelet.
GDPR) és a 2011. évi CXII. tv. (a továbbiakban: Infotv.) alapján.